Tandarts
Dhr. O.A.G.M.M. Oelp (di wo do vr en de ma* & za* indien beschikbaar)
gekwalificeerd stralingsdeskundige niveau 5A/M

Mondhygiënist(en)

Dhr. E. Frogh ( di & za )   gekwalificeerd stralingsdeskundige niveau CI-5A/M

Tandarts-assistenten

Mw. C. Stuyvenberg gekwalificeerd stralingsdeskundige niveau CI-5A/M

Mw. T. Wallenburg gekwalificeerd stralingsdeskundige niveau CI-5A/M

Dhr. B. Oltmans gekwalificeerd stralingsdeskundige niveau CI-5A/M

Mw. K. Harn gekwalificeerd stralingsdeskundige niveau CI-5A/M

Praktijkmanager
Mw. T.J. Poestkoke